• Thủ tục hành chính
Tiêu đề :     
Lĩnh vực :     
Đơn vị thực hiện :   

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


STT
Tiêu đề
Đơn vị thực hiện
1 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân. Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
2 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
3 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
4 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
5 Đổi thẻ Căn cước công dân Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
6 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
7 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
8 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
10 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
11 Đổi thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
12 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
13 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
14 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
15 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
16 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
17 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
18 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
19 Đổi thẻ Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
20 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     ››     Tổng số 261 thủ tục / 14 trang