• 42/2022/NĐ-CP

  Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

 • 37/2022/NĐ-CP

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • 23/2022/TT-BCA

  Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

 • 13/2022/TT-BCA

  Thông tư quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

 • 15/2022/TT-BCA

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 06 Thông tư liên quan công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự

 • 03/VBHN-BCA

  Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam