Giới thiệu văn bản mới

Ngày 15/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Ngày 16/11/2015, Bộ Công an ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân. Thông tư này quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu, nội dung thẻ Căn cước công dân và trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc sản xuất, quản lý mẫu thẻ Căn cước công dân.
Ngày 20/10/2015, Thủ tướng Chỉnh phủ đã ký ban hành Nghị định số 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND). Nghị định này quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND về: Tuyển chọn công dân vào CAND; chức vụ, chức danh tương đương chức vụ Tổng cục trưởng, Tư lệnh trong CAND; hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong CAND.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 40/2014/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân.