Tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2019

25/05/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2019 (từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/5/2019) như sau:

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 4/2019

26/04/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 4/2019 (từ ngày 16/3/2019 đến ngày 15/4/2019) như sau:

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 3/2019

28/03/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 3/2019 (từ ngày 16/02/2019 đến ngày 15/03/2019) như sau:

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 02/2019

26/02/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 02/2019 (từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019) như sau:

Số liệu về tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/2019

01/02/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/2019 (từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/01/2019) như sau:

Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website