Hỏi đáp trực tuyến

Thông báo về nơi cư trú, nơi công tác đối với các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Người gửi: Cử tri tỉnh Bắc Kạn

Đề nghị có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể nội dung: Cơ quan Công an có được thông báo các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ về nơi cư trú, nơi công tác không? Vì trên thực tế, đây là biện pháp rất hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giảm thiểu vi phạm về giao thông nói chung và tai nạn giao thông nói riêng nhưng Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 lại không quy định vấn đề này.

 

Ngày hỏi: 01/03/2019 Lượt xem: 14328

Câu trả lời

Bộ Công an trả lời như sau:

 

Hiện nay, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 không quy định việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Công an thấy rằng, các quy định về công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như thông báo các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ về nơi cư trú, nơi công tác liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải do luật định. 

 

Vì vậy việc hướng dẫn nội dung nêu trên trong văn bản dưới luật là trái với quy định của Hiến pháp 2013. Bộ Công an xin ghi nhận và tổng hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét để bổ sung quy định nêu trên khi đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

Người trả lời: Bộ Công an