Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Người gửi: Cử tri tỉnh Hưng Yên

Cử tri đề nghị tăng mức phụ cấp cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (Công an nghĩa vụ) vì so sánh cùng thực hiện nghĩa vụ nhưng thời gian thực hiện nghĩa vụ Quân sự chỉ có 02 năm, Công an nghĩa vụ là 03 năm. Chính sách như hiện nay cử tri cho rằng chưa hợp lý, đề nghị Nhà nước quan tâm.

 

Ngày hỏi: 03/05/2019 Lượt xem: 2146

Câu trả lời

Bộ Công an trả lời như sau:

 

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Công an nhân dân năm 2018 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019). Trong đó, Luật quy định thời hạn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng sẽ đảm bảo tương quan với thời gian công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như việc thực hiện chế độ, chính sách giữa các đối tượng này. 

Người trả lời: Bộ Công an