• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Xem chi tiết toàn văn dự thảo Thông tư, dự thảo tờ trình và các biểu mẫu liên quan tại tệp đính kèm.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/02/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 07/04/2024

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc