Tìm thấy 242 văn bản

Hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong CAND năm 2018

Ngày ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: 04/04/2018

Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật... giai đoạn 2018 - 2021"

Ngày ban hành: 06/03/2018

Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật... giai đoạn 2018 - 2021" trong năm 2018

Ngày ban hành: 06/03/2018

Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật năm 2018 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 29/01/2018

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018

Ngày ban hành: 29/01/2018

Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an

Ngày ban hành: 23/01/2018

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Ngày ban hành: 23/01/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014

Ngày ban hành: 28/12/2017