Tìm thấy 149 văn bản

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Ngày ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: 05/06/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Ngày ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: 15/07/2020

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Ngày ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: 15/06/2020

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Ngày ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: 25/05/2020

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: 22/05/2020

Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Ngày ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: 01/06/2020

Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Ngày ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: 15/04/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: 15/05/2020