Giới thiệu văn bản mới

Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định chi tiết mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Ngày 17/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.
Nghị định số 33/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/5/2016, ngoài quy định chế độ hưu trí đối với quân nhân, Công an nhân dân (CAND) và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Tại Điều 10, Mục 2, Chương II cũng quy định bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần với các đối tượng này.
Ngày 10/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, Công an nhân dân (CAND) và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
Ngày 06/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế về trách nhiệm hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Luật Thống kê được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 (sau đây viết gọn là Luật Thống kê năm 2003).