Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời hạn giải quyết
Không có quy định về thời hạn giải quyết.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Công an cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.
Lệ phí
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người dự tuyển vào Công an nhân dân phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện sau:

1. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có độ tuổi