Thông báo lưu trú
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Thông báo lưu trú
Thời hạn giải quyết

Tiếp nhận ngay khi công dân thông báo lưu trú.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan đến thông báo lưu trú.

Cơ quan thực hiện Công an xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.
Lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

Cơ sở pháp lý

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú.

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức thông báo lưu trú tới cơ quan đăng ký cư trú.
- Bước 2: Cán bộ Công an thực hiện tiếp nhận thông báo lưu trú.

 

Thành phần hồ sơ

- Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Không có biểu mẫu đính kèm