Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đăng ký cư trú.

Cơ quan thực hiện Công an xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Với thủ tục điều chỉnh thông tin về chủ hộ, cơ quan đăng ký cư trú (ĐKCT) có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về chủ hộ trong CSDL về cư trú và thông báo cho thành viên hộ gia đình về việc đã cập nhật thông tin (mẫu CT08); trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do (mẫu CT06). Với thủ tục điều chỉnh thông tin về hộ tịch, cơ quan ĐKCT có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về hộ tịch trong CSDL về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin (mẫu CT08); trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do (mẫu CT06). Trường hợp thay đổi về địa chỉ nơi cư trú trong CSDL về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà thì cơ quan ĐKCT có trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật việc thay đổi thông tin trong CSDL về cư trú. Ghi chú: Mẫu CT06 và CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA).
Lệ phí

Chưa quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

Cơ sở pháp lý

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;
- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú;
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú.

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.
- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký.
- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

 

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA);
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA).

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về
2 Mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về
3 Mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về
4 Mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về
5 Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về