Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm cấp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ.
Đối tượng thực hiện Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.
Cơ quan thực hiện Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại.
Lệ phí
Phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế: 4.000 đồng/thẻ (theo  Thông tư số 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế).
Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thu phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế để chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Đảm bảo đúng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân; cụ thể là:

a) Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế:

+ Công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân;

+ Công nhân Công an;

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

b) Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

+ Thông tư số 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, nộp cho cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị trực tiếp quản lý chuyển đến, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm lập:

- Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu 01-DS);

- Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (Mẫu 02-DS), nếu có.

Bước 3: Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

Bước 4: Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm cấp lại và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ để chuyển thẻ cho các đối tượng được cấp lại.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế;

b) Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;

c) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân (nếu có);

d) Văn bản đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế của Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ bảo hiểm y tế (mẫu số 01-ĐN hoặc 02-ĐN);

+ Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (mẫu số 01-DS);

+ Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân (mẫu số 02-DS).

Không có biểu mẫu đính kèm