• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định việc kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/03/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/05/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc