• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp trong việc thi hành một số quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng
Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/03/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 03/05/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc