Hoàn thiện Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Người gửi: Tuấn Anh

Bộ Công an có thể cho tôi biết những điểm mới của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được chỉnh lý, hoàn thiện so với dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV như thế nào?

Ngày hỏi: 09/06/2022 - Lượt xem: 347

Câu trả lời

So với dự thảo Luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, dự thảo Luật lần này đã được chỉnh lý, hoàn thiện với các nội dung mới đó là:

- Xác định cụ thể, rõ ràng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở so với các lực lượng khác ở địa bàn cơ sở.

- Quy định chi tiết, toàn diện về tuyển chọn, sử dụng, thành lập, công nhận các chức danh của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Bổ sung để quy định rõ ràng, đánh giá đầy đủ về tính tự nguyện, tự quản của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Bổ sung và quy định bao quát về quan hệ công tác, phối hợp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác ở địa bàn cơ sở.

- Điều chỉnh quy định về sắp xếp, kiện toàn thống nhất và bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đó là: Dự thảo Luật chỉ kiện toàn thống nhất đối với lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và các chức dnah đội trưởng, đội phó đội dân phòng (không phải toàn bộ lực lượng dân phòng như dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV) để thống nhất thành một lực lượng chung.

- Bổ sung thông tin, số liệu đầy đủ làm cơ sở để đánh giá chi tiết tác động chính sách của dự án Luật, nhất là đánh giá tác động về chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và chỉnh lý, hoàn thiện nội dung quy định trong dự thảo Luật bảo đảm không làm tăng chi ngân sách nhà nước.

- Hoàn thiện các nội dung có liên quan đến bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

 

Người trả lời: Bộ Công an