Danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định

26/11/2014

Danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định được công bố tại trang web của Liên hợp quốc có đường dẫn như sau:

https://scsanctions.un.org/en/?keywords=+terrorist%7Cfinancing&per-page=2500&sections=s&sections=s&

sort=id&includes=terrorist+financing&excludes=&committee=&nationality=&reference_from=&reference_to;

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list;

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials.

 

 

 

 

 

Ban biên tập