Hỏi đáp trực tuyến

Đề xuất tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm

Người gửi: Cử tri tỉnh Long An

Hiện nay xảy ra nhiều trường hợp chống người thi hành công vụ tại các địa phương, vì vậy đề nghị Chính phủ tăng cường đầu tư trang bị phương tiện (vũ trang) hiện đại và tăng thẩm quyền trấn áp cho cán bộ trong quá trình thực thi công vụ nhằm góp phần hạn chế tình trạng này.

Ngày hỏi: 03/07/2020 Lượt xem: 4535

Câu trả lời

Về thẩm quyền, đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được quy định cụ thể tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Hằng năm, để tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người, Chính phủ phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020 cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó có phần kinh phí phục vụ trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, do hạn chế về ngân sách nên kinh phí, phương tiện chưa đáp ứng được yêu cầu như phản ánh của cử tri.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ, Ban Bí thư chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương tổng kết đánh giá các Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời đề xuất xây dựng Chương trình và kinh phí cho giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có vấn đề tăng cường nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

 

Người trả lời: Bộ Công an