Hỏi đáp trực tuyến

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy

Người gửi: Cử tri tỉnh Trà Vinh

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, đặc biệt là kịp thời sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó cần thiết sửa đổi theo hướng “nếu phát hiện đối tượng sử dụng lần thứ nhất thì áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; nếu phát hiện đối tượng sử dụng lần thứ hai thì lập hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc”, vì theo quy định như hiện nay thì quy trình thủ tục đưa đi cai nghiện rất rườm rà, mất thời gian, dẫn đến khi phát hiện, đưa đối tượng đi cai nghiện không kịp thời, từ đó tình trạng bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, việc điều trị hiệu quả không cao.

Ngày hỏi: 01/07/2019 Lượt xem: 2200

Câu trả lời

Bộ Công an trả lời như sau:
Từ khi triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008), Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan đã đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả thi hành Luật Phòng, chống ma túy nói chung và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói riêng. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm thi hành, Luật Phòng, chống ma túy đã bộc lộ nhiều bất cập, xung đột, chồng chéo với Luật Xử lý vi phạm hành chính; bất cập trong công tác quản lý sau cai nghiện, cai nghiện cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi, về cai nghiện bắt buộc tại gia đình và cộng đồng… đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy và đặt ra vấn đề cần sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiến hành tổng kết toàn quốc việc thi hành và chuẩn bị hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy theo đúng trình tự quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Trong đó, nội dung công tác cai nghiện ma túy sẽ được rà soát và sửa đổi cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới. Kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh và một số địa phương liên quan đến vấn đề này hiện đang được Ban Soạn thảo tập hợp, tiếp thu và sẽ nghiên cứu, đề xuất trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy. 

Người trả lời: Bộ Công an