Danh sách 7 thủ tục hành chính
  • Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và các cục, viện, đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị được giao
  • Các phòng và đơn vị tương đương cấp phòng, Thanh tra Công an cấp Tỉnh
  • Công an cấp huyện
  • Công an xã